| 30 de Septiembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Investigación Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía Suscribirse

Xàbia crearà una borsa de treball per al Conservatori municipal de música

Les funcions a realitzar seran: impartir classes de direcció d'orquestra i direcció de cor, i assignatures complementàries entre les quals es troben la participació en concerts i activitats

| Redacción Alicante Edición Alicante

El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant ha fet pública la convocatòria de l'Ajuntament de Xàbia per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a de Direcció, per a impartir les assignatures de direcció d'orquestra i direcció de cor en el Conservatori Municipal de Música.

La jornada laboral assignada a aquesta plaça és de 22,5 hores setmanals i el nomenament serà com a funcionari/a interí/a, Grup A, Subgrup A2. Els aspirants hauran d'adaptar-se als horaris establits per a aquesta assignatura, segons programació del Conservatori.

Les funcions a realitzar seran: impartir classes de direcció d'orquestra i direcció de cor, i assignatures complementàries en el Conservatori municipal de Música entre les quals es troben preparació de classes, reunions de claustre, tutoria i participació en concerts i activitats que es programen.

Requisits

El sistema de selecció dels aspirants serà per concurs de mèrits i per a ser admés en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits:

  • Ser espanyol o nacional d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos en la Llei estatal que regula aquesta matèria.
  • Tindre compliments 16 anys i no haver aconseguit l'edat màxima de jubilació forçosa.
  • No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions.
  • No haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat/a per a l'acompliment de funcions públiques.
  • Estar en possessió del Títol de graduat/a en música, en l'especialitat de direcció, d'acord amb el Reial decret 631/2010, de 14 de maig.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives es presentaran, dins del termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (16 de setembre de 2022).

Tots els anuncis de tràmits posteriors es publicaran en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina Web de l'Ajuntament.

Al costat de les instàncies, els aspirants presentaran còpia del DNI, de la titulació exigida, així com relació de mèrits al·legats i còpia de la documentació acreditativa d'aquests.

El procés de selecció serà per fase de concurs.